3 artigo/s coa etiqueta Pootle


Proxecto terminoloxía no Pootle

Algo moi útil, cando fas un tradución dunha nova versión, é poder aproveitar o xa traducido en versións anteriores ou incluso recollendo traducións de outros proxectos. No Pootle isto faise cun proxecto especial que incorpora e é chamado «terminology». Para facer a proba collín un ficheiro coa tradución (inglés-galego) da instalación do Joomla! 1.6 e púxeno dentro do proxecto terminology, a continuación xa no proxecto propiamente dito do Joomla! subín outro ficheiro con cadeas idénticas, en inglés pero pendentes de traducir ao galego. Pois ben cando vou á tradución, aparece a suxestión da tradución da terminoloxía. Simplemente premendo enriba do texto xa se completa a tradución. [caption id="attachment_237" align="alignnone" width="300" caption="Suxestións pootle grazas á terminoloxía"]Suxestións pootle grazas á terminoloxía[/caption]

Engadir suxestións ás traducións no Pootle

A versión do Pootle 2.1.4 permite a realización de suxestións automáticas de tradución. Como xa se indica, estas traducións sempre han ser revisadas por un tradutor (humano), xa que a súa misión é dar unha idea do que o texto orixinal quere dicir e non sempre se axustan ao significado da cadea orixinal.
Aínda así en moitos casos axuda.
Para activar isto hai que ir ao ficheiro localsettings.py que está no cartafol raíz do pootle e descomentar as liñas:
# ('APERTIUM', ''),
# ('GOOGLE_TRANSLATE', ''),

A cousa quedaría así:
MT_BACKENDS = [
    ('APERTIUM', ''),
    ('GOOGLE_TRANSLATE', ''),
]

Isto anda pola liña 152 aproximadamente.

Instalando o Pootle sobre o Ubuntu 10.04 LTS

Aquí vou comentar como me foi o proceso de instalación do Pootle no ubuntu 10.04. O Pootle, ven a ser unha ferramenta para a xestión de proxectos de tradución a cal permite traducir a traveso dun interface web.
Máis información do que é o Pootle aquí:
http://translate.sourceforge.net/wiki/users/gl/howto

Imos aló, tal como se indica a páxina de instalación do Pootle,
http://translate.sourceforge.net/wiki/pootle/installation
procedín á descarga e instalación dos seguintes paquetes:

Paquete co Pootle.
Unha vez que descarguei o ficheiro, desde a consola e fun ao cartafol onde o descarguei, neste caso o ficheiro descargado chámase Pootle-2.1.4.tar.bz2. As ordes a que executei foron:
$ tar xvf Pootle-2.1.4.tar.bz2
$ cd Pootle-2.1.4
Isto, basicamente o que fai é descomprimir no cartafol Pootle-2.1.4 o contido do paquete.

Cando estea todo instalado lanzareino coa seguinte orde:
$ ./PootleServer
Para empregar outro porto, distinto ao 8080, usaríase a orde:
$ ./PootleServer --port=PORTNUMBER

Paquete co Django.
O ficheiro descargado foi Django-1.2.4.tar.gz. O proceso foi o mesmo que para o Pootle só que agora hai que instalar unha vez descomprimido. As ordes a que executei, foron:
$ tar xzvf Django-1.2.4.tar.gz
$ cd Django-1.2.4
$ sudo python setup.py install

Paquete co Translate-toolkit.
O proceso foi i mesmo que para o Django:
$ tar xvf translate-toolkit-1.8.1.tar.bz2
$ cd translate-toolkit-1.8.1
$ sudo python setup.py install

Paquete co South.
Tiven que instalar antes o paquete python-setuptools, isto fíxeno desde o Synaptic, logo fechei o Synaptic, e desde a consola:
$ sudo easy_install South

Sobre outros paquete precisos para o funcionamento, no meu caso:
python (xa estába instalada a versión é a 2.6)
lxml (xa estába intalado)

Con isto xa están instalados os paquetes obrigatorios para que traballe o Pootle. Agora desde o cartafol onde descarguei o Pootle lanceino coa orde:
$ ./PootleServer

Para acceder ao sitio desde o navegador:
http://localhost:8080/
A primeira vez que se accede crea todas as táboas que precisa para o seu funcionamento.

Para saber as versions que está a empregar o Pootle:
./PootleServer --version
Neste caso daría como resultado:
Pootle 2.1.4
Translate Toolkit 1.8.1
Django 1.2.4

Logo continuei cos paquete opcionais:

Desde Synaptic instalei:
python-memcache (versión 1.44)
memcached (versión 1.4.2)
pyLucene (versión 2.3.1)

Os seguintes paquetes xa os tiña instalados:
iso-codes
zip
unzip
mysql

Outros detalles da configuración:

Corrixir o erro ao enviar correo.
Ao tratar de crear un novo usuario, aparecía o seguinte erro:

SMTPRecipientsRefused: {u'damufo@gmail.com': (550, '5.1.1 : Recipient address rejected: gmail.com')}

Para solucionalo, instalei desde o Synaptic o: sendmail.
Unha vez instalado (o sendmail) xa me deixou crear a nova conta, aparecendo despois de cubrir os datos de rexistro:

«Comprobe o seu correo para activar a súa conta.»

Non sei por que, non chegou o correo de confirmación.

Establecer a información de contacto.
Para elo no ficheiro «localsettings.py», decomentase e modificase as seguintes liñas, cos datos correspondentes:

DEFAULT_FROM_EMAIL = 'info@YOUR_DOMAIN.com'
CONTACT_EMAIL = 'info@YOUR_DOMAIN.com'

Configuración das opcións.

Opcion MySQL.
Isto consiste en mudar a base de datos sqlite, que é a que ven por defecto, para MySQL, o procedemento descríbese aquí:
http://translate.sourceforge.net/wiki/pootle/mysql

Para elo, desde a consola, lancei as seguintes ordes:
$ mysql -u root -p
Unha vez dentro do MySQL
msql> CREATE DATABASE pootle CHARACTER SET = 'utf8';
msql> GRANT ALL PRIVILEGES ON pootle.* TO pootle@localhost IDENTIFIED BY 'pootlepassword';
msql> FLUSH PRIVILEGES;

Logo modifiquei as seguintes liñas do ficheiro «localsettings.py» que está no raíz do sito Pooble, no meu caso dentro do cartafol Pootle-2.1.4. Quedou así:

# Database configuration
DATABASE_ENGINE = 'mysql'
DATABASE_NAME = 'pootle'
DATABASE_USER = 'pootle'
DATABASE_PASSWORD = 'pootlepassword'
DATABASE_HOST = ''
DATABASE_PORT = ''

Opción memcache.
Para elo, e como xa o teño instalado, fun ao ficheiro «localsettings.py» e mudei:

comentei esta liña:
#CACHE_BACKEND = 'db://pootlecache?max_entries=65536&cull_frequency=16'

# descomentei esta outra
CACHE_BACKEND = 'memcached://127.0.0.1:11211/'

E destas dúas no meu caso é a de Django 1.1, polo tanto a segunda.
# Django 1.0
#SESSION_ENGINE = 'django.contrib.sessions.backends.cache'
# Django 1.1
SESSION_ENGINE = 'django.contrib.sessions.backends.cached_db'

Opción facer correr o pootle sobre apache2.
Puxen o cartafol Pootle-2.1.4 no cartafol raiz do meu servidor web, en concreto, /home/usuario/public_html/Pootle/

Logo, desde o Synaptic, instalei: libapache2-mod-wsgi

O seguinte paso foi abrir e modificar o ficheiro «/etc/apache2/sites-avaliable/default»
$ sudo gedit /etc/apache2/sites-avaliable/default
e engadín ao final, xusto enriba de </VirtualHost> o seguinte texto.

########################################
#Pootle
########################################
# point at the wsgi loader script
WSGIScriptAlias /pootle /home/damufo/public_html/Pootle/wsgi.py

# directly serve static files like css and images, no need to go through mod_wsgi and django
Alias /pootle/html /home/damufo/public_html/Pootle/html
<Directory /home/damufo/public_html/Pootle/html>
Order deny,allow
Allow from all
</Directory>

# Allow downloading translation files directly
Alias /pootle/export /home/damufo/public_html/Pootle/po
<Directory /home/damufo/public_html/Pootle/po>
Order deny,allow
Allow from all
</Directory>
########################################
#Fin Pootle
########################################

Unha vez feito isto reiniciei o apache
sudo /etc/init.d/apache2 restart

Ao configurar o Pootle con Apache2 volveume o problema cando un usuario quere darse de alta:
{u'damufo@gmail.com': (553, '5.1.8 ... Domain of sender address info@YOUR_DOMAIN.com does not exist')}

Isto foi porque puxen datos ficticios, e solucioneino poñendo un correo de usuario de verdade.

Logo ao crear un proxecto apareceu o erro:
Produciuse un erro. Agradécese a súa paciencia.
Produciuse un erro ao acceder a /home/damufo/public_html/Pootle/po/joomla, o sistema de ficheiros enviou o erro: Permission denied

Para solucionalo mudeille de propietario aos cartafoles .Que están dentro do Pootle, chamados: dbs e po.

$ sudo chown -R www-data:www-data po
$ sudo chown -R www-data:www-data dbs

Con isto xa creou correctamente o proxecto.

Agora todo parece ir correctamente.
Listo!!