8 artigo/s coa etiqueta Jessie


Instalar a impresora Samsung ML1660 en Debian Jessie

Non sei porque motivo se deixou de funcionar a impresora, supoño que foi unha actualización.

A solución foi descargar o ficheiro uld_v1.00.36_00.91.tar.gz (15.4 MB) logo desde a consola situándome no cartafol onde descarguei:

$ tar xvzf uld_v1.00.36_00.91.tar.gz
$ cd uld
$ sudo ./install-printer.sh

VirtualBox 4.3.32

Despois de actualizar o Debian de Wheezy a Jessie deixaron de funcionar os controladores USB polo que non podía conectar nada ó sistema operativo convidado.

Resulta que o problema estaba en que no Jessie a versión do VirtualBox é a 4.3.32, máis as guest additions que están dispoñibles son as 4.3.18 a versión que lle corresponde non está polo menos eu no a atopei.

Buscando logrei atopar un sitio para a súa descarga, o iso está aquí:

http://download.virtualbox.org/virtualbox/4.3.32/

Instaleinas e novamente volveu funcionar a detección de dispositivos USB!!

Instalar última versión de LibreOffice no Debian Jessie

Comecei por actualizar as fontes de software cos Backports

# nano /etc/apt/sources.list

Hai varios sitios que os fornecen, elixín este:

# Backports
deb http://ftp.es.debian.org/debian jessie-backports main contrib non-free
deb-src http://ftp.es.debian.org/debian jessie-backports main contrib non-free

Gardei as modificacións (Ctrl+O Enter Ctrl+X) e actualicei a base de datos.

# apt-get update

Logo instalei a última versión de LibreOffice desde os “Backports”:

# apt-get -t jessie-backports install libreoffice

Finalmente e co obxectivo de eliminar paquetes obsoletos executei:

# apt-get upgrade

Feito!

Nalgún sitio vin que recomendaban volver a comentar os backports e facer novamente un apt-get update.

Fonte: linuxgnublog

Erro ao instalar cx_Freeze 4..3.4 no debian Jessie

Ao tratar de instalar o cx_freeze 4.3.4. no Debian Jessie mediante a orde:

$ sudo pip install cx_Freeze

atopeime co erro:

/home/thomas/Code/cx_freeze/source/bases/Console.c:36: undefined reference to `PyErr_Print'

A solución atopeina na páxina de erros do cx_freeze en concreto é a que suxire Tim Süberkrüb.

For python 2.7:

sudo apt-get install python-dev

sudo apt-get install libssl-dev

Open setup.py and change the line

if not vars.get("Py_ENABLE_SHARED", 0):

to

If True:

python setup.py build
sudo python setup.py install

Amosar o tamaño das imaxes na barra de estado do Thunar

Cando actualicei de debian wheezy a jessie desapareceume esta opción, buscando achei o xeito de recuperala.

Para elo executei na consola a seguinte orde:

xfconf-query --channel thunar --property /misc-image-size-in-statusbar --create --type bool --set true
Tal como indican na web de xfce - thunar.

Openbox PolicyKit authorization failed ó conectar modem USB

Resulta que despois de actualizar o crunchbang de debian wheezy a jessie ó conectar o modem USB atopeime este erro no momento de meter o PIN:

PolicyKit authorization failed: challenge needed for 'org.freedesktop.ModemManager1.Device.Control'

Procurando probei esta solución:

1. open Default Apps for LXSession
 2. click on "autostart tab"
 3. make sure "PolicyKit Authentication Agent" is checked

Pero no meu caso non funcionou, eu penso que é porque teño openbox.

Finalmente atopei isto nos foros de crunchbang:

Executei isto no terminal:

/usr/lib/policykit-1-gnome/polkit-gnome-authentication-agent-1 &

E xa foi.

Para facer que isto sexa permanente, puxen dita liña no autostart.

Mini guia virtualenv para debian jessie

Instalación

sudo apt-get install python-virtualenv
sudo apt-get install virtualenvwrapper

Uhna vez instalado, é preciso crear un directorio para almacenar os virtualenvs:

mkdir $HOME/.virtualenvs

De seguido hai que engadir as seguintes liñas ó final do documento ~/.bashrc:

export WORKON_HOME=~/.virtualenvs
 # esta liña de abaixo muda respecto de archlinux e en debian queda así
source /etc/bash_completion.d/virtualenvwrapper 

Para activar estas liñas é preciso reiniciar a sesión ou executar:

source ~/.bashrc

Pode acharse información extensa sobre o uso de virtualenvwrapper na páxina de Doug Hellmann.

Uso básico

Ver a lista de virtualenvs instalados:

$ workon

Crear un novo virtualenv:

$ mkvirtualenv -p /usr/bin/python2.7 meu_env

Activar o virtualenv:

$ workon meu_env

Instalar un paquete (p.ej. Django) no virtualenv:

$ (meu_env)$ pip install django

Traballar no proyecto

Saír do virtualenv:

(meu_env)$ deactivate

Fonte: archlinux

Crunchbang, actualización do debian 7 wheezy a debian 8 jessie

Durante a tarde de onte e parte da mañá de hoxe estiven a realizar a actualización do debian á nova versión que saíu o pasado día 25 de abril.

Seguín esta guía (entornosgnulinux)

No meu caso, como é normal tiven algunha que outra diferencia, nos repositorios engadín os do dock-cairo (que xa tiña) para a doca.

Unha vez seguidos todos os pasos todo foi ben, salvo que me desapareceu a icona do son (pnmixer), para que volvese tiven que borrar o cartafol pnmixer:

 ~/.config/pnmixer/pnmixer

O dmenu deixou de funcionar ben, tal como comentan nos comentarios do artigo que seguín, onde tamén dan a solución, parece que o problema está no paquete suckless-tools o cal na súa última versión xa non dispón da orde dmenu_path.

A solución pasa por modificar o ficheiro ~/.config/dmenu/dmenu-bind.sh e mudar a liña:

exe=`dmenu_path | dmenu -b -nb '#151617' -nf '#d8d8d8' -sb '#d8d8d8' -sf '#151617'` && eval "exec $exe"

por

exe=`dmenu_run -b` && eval "exec $exe"

Tamén deixou de suspender mediante o menú de sair de crunchbang cb-exit que se lanza mediante a orde Supr+X, a solución foi modificar o ficheiro /usr/bin/cb-exit:

# nano /usr/bin/cb-exit

e deixei a parte de suspensión así:

    def suspend_action(self,btn):
        self.disable_buttons()
        self.status.set_label("Suspending, please standby...")
        #os.system("cb-lock")
        #os.system("dbus-send --system --print-reply --dest=\"org.freedesktop.UPower\" /org/freedesktop/UPower org.freedesktop.UPower.Suspend")
        os.system("dbus-send --print-reply --system --dest=org.freedesktop.login1 /org/freedesktop/login1 org.freedesktop.login1.Manager.Suspend boolean:true")
        gtk.main_quit()