Modificar motores de busca en Firefox/Waterfox

Os motores de busca almacénanse no ficheiro search.json.mozlz4 que se almacena no cartafol de usuairo do Firefox/Waterfox.

Para modificalo pode facerse coa extensión mozlz4-edit.

<type 'exceptions.AttributeError'>('Expression' object has no attribute 'listable')

Erro no web2py:

<type 'exceptions.AttributeError'>('Expression' object has no attribute 'listable')

O erro estaba nun campo count engadido á táboa.
sub_menus = db[t_menus].with_alias('menusoptions')
query = (db[t_menus].parent_id == (parent_id or (None or 0)))
count = sub_menus.id.count()
[...]
count.tablename = t_menus
count.readable = True
count.represent = False
count.listable = False
count.formatter = lambda value:value
count.label = T('Count')
count.table = db[t_menus]

A solución foi engadir a liña

count.listable = False

Pronuncia de «ao» e «aos» en galego

Cada vez é máis común escoitar pronunciar «ao» como «ao» (tal como se escribe) no canto de «ɔ» ó. O mesmo acontece con «aos» contracción que ten como único xeito de pronunciarse «ɔs» ós.

Resúltame incomprensible que tendo na escrita opcións válidas como ó (a+o) e ós (a+os) as cales concordan ó 100% coa fala, non se empreguen máis.

Isto está claramente indicado na normativa do galego no punto 14.1.2.1 onde di:

«O encontro da preposición a co artigo masculino o(s) resólvese graficamente como ao(s) ou ó(s). A pronuncia correcta, sexa cal for a súa representación, é [O], que é a única que se rexistra en practicamente todo o dominio lingüístico galego.»

Como xa comentei hai tempo, este artigo de Xesús Ferro Ruibal publicado en La voz de Galicia («Postergar o que está vivo»), non ten desperdicio ningún.

Convén usar o botón/ligazón «Ler máis» na portada dunha web?

A resposta non é un simple si ou non, vai depender de varios factores, por exemplo se buscamos clics ou amosar moitos posibles artigos, esta opción pode ser interesante.

Se os artigos non son moi extensos ou presentamos noticias máis ou menos breves penso que é mellor prescindir do seu uso, ter que saír da portada para ler o resto da noticia é incómodo, obriga a máis clics. Por unha banda hai que saír da portada e logo ó volver, hai que buscar o punto onde se estaba, se estamos ó principio da portada aínda pode vale, pero se estamos en noticias de abaixo (máis antigas) xa é máis molesto, isto dese o móbil é peor xa que adoita haber unha soa liña. Aínda así, seguro que hai a quen lle gusta...

A práctica do «Ler máis» a modo de ver o artigo completo (cousa distinta é o uso para que presente información complementaria e ligue a outras partes da web ou externas) pode empregarse para obter a máis clics do visitante, para logo contalos nas estatísticas, amosar máis anuncios...

As web de noticias poden usar o «Ler máis» para dificultar que sexan copiadas as noticias completas de xeito doado por robots para replicalas noutros sitios.

Desde o punto de vista dos buscadores, estes indexan mellor o contido da portada se está o texto completo do artigo.

Como desvantaxe está que cando se accede á páxina inicial do sitio, se hai textos moi logos en cada publicación (manuais, artigos moi extensos...) a carga pode ser pesada e lenta, neste caso pode que sexa xustificado o uso de ler máis ou facer os títulos ligables á publicación completa. Este acurtado tamén permite que o visitante vexa máis doadamente múltiples publicacións e polo tanto sexa máis posible que faga clic nalgunha.

Miña opinión é que hai que tratar de poñerse no lugar do visitante e ver en cada caso que é o que lle pode resultar máis cómodo e agradable.

Fontes:
ux.stackexchange.com
webmasters.stackexchange.com

Días das letras galegas

A mesa, días das letras galegas, 17 de maio.

Migrando de python2 a python3

Notas de cousas que foron xurdindo...

Para a conversión «automática» está a función:

$ 2to3 -w cartafol

A opción -w fai que amais de amosarse por pantalla se escriban no ficheiro as modificacións.

Neste caso ó poñer un cartafol o 2to3 revisa todos os ficheiros do cartafol e subcartafoles contidos.

Ordenación

Ordenar a lista [3, 1, 'T', 5, 2, 4] en python 2.7.13 é doado, chega con aplicar a función sort().

Python 2.7.13
>>> datos = [3, 1, 'T', 5, 2, 4]
>>> datos.sort()
>>> datos
[1, 2, 3, 4, 5, 'T']

Isto en python 3 non funciona porque a lista contén números e cadeas de texto, polo que dá erro.

Python 3.5.3
>>> datos = [3, 1, 'T', 5, 2, 4]
>>> datos.sort()
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: unorderable types: str() < int()

Buscando a solución que máis me gustou foi a fornecida por Siva TP en stackoverflow.

A cousa quedou así:

ints = list(filter(lambda x: type(x) == int, datos))
strs = list(filter(lambda x: type(x) == str, datos))
datos = sorted(ints) + sorted(strs)

Para dicionarios hai outras solucións que de momento no probei como a que indica peterbe.

Ordenando unha lista de listas

Por exemplo:

Python 2.7.13
>>> datos = [['mazas', 5], ['peras', 4], ['laranxas', 6]]
>>> datos.sort(lambda x, y: cmp(y[1],x[1]))
>>> datos
[['laranxas', 6], ['mazas', 5], ['peras', 4]]
Python 3.5.3
>>> datos = [['mazas', 5], ['peras', 4], ['laranxas', 6]]
>>> datos.sort(lambda x, y: cmp(y[1],x[1]))
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: must use keyword argument for key function

a solución neste caso é por exemplo:

Python 3.5.3
>>> datos = sorted(datos, key=lambda x: -x[1])
>>> datos
[['laranxas', 6], ['mazas', 5], ['peras', 4]]

Isto está a ordenar polo segundo elemento das listas de xeito descendente (neste caso porque é un valor numérico), tamén se podería ordenar por dous campos por exemplo:

datos = sorted(datos, key=lambda x: (-x[1], x[0])

Fonte: L3viathan en stackoverfolow

Escribindo nun ficheiro comprimido gz

datos = "cadea de texto"
with gzip.open(filename, 'wb') as f:
  f.write(datos)
  f.close()

Neste caso ó escribir (f.write()) o erro era:

memoryview: a bytes-like object is required, not 'str'
A solución empregar a función encode()
datos = "cadea de texto"
with gzip.open(filename, 'wb') as f:
  f.write(datos.encode())
  f.close()
Fonte: stackoverflow.

Para converter unha cadea de tipo byte en string , ven ser a inversa do caso anterior, sería:

value = value.decode('utf-8')

Fonte: stackoverflow.

Activar o atallo para duplicar a liña no Eclipse no escritorio XFCE

O atallo do eclipse para duplicar unha liña é «Control+Alt+Frecha Arriba», e resulta que no contorno de escritorio XFCE ese mesmo atallo serve para ir ó espazo de traballo superior o que fai que o do eclipse non funcione.

Para solucionar isto, no meu caso optei por borrar o atallo do XFCE. Para elo fun ó xestor de xanelas, logo á lapela teclado onde buscando la lista atopei o susodito atallo o cal limpei premendo o botón Limpar.

Fonte: Superuser.com

Engadindo un segundo dominio ó servidor

Neste caso o sitio vai estar só no porto seguro (443 que é o https). Nun artigo anterior xa comentei como certificar o servidor polo que neste só comentarei como obter o certificado para o novo dominio. O proceso que seguín é o seguinte:

No meu caso un servidor con Debian 9 Stretch

Engadín o novo dominio noficheiro hosts:

# nano /etc/hosts

e engadín a liña:

127.0.0.1www.novo-sitio.com

Engadín un novo sitio no apache, para elo executei a orde:

# nano /etc/apache2/sites-available/novo-sitio.conf

Dentro puxen:


  ServerAdmin webmaster@novo-sitio.com
  ServerName www.novo-sitio.com
  ServerAlias www.novo-sitio.com

  # As catro liñas de abaixo son para o certificado SSL/TLS
  SSLEngine On
  SSLCertificateFile  /var/lib/acme/live/www.novo-sitio.com/cert
  SSLCertificateKeyFile /var/lib/acme/live/www.novo-sitio.com/privkey
  SSLCertificateChainFile /var/lib/acme/live/www.novo-sitio.com/fullchain

  DocumentRoot /home/www-data/novo-sitio

  
    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
    AllowOverride All
    Require all granted
  
  
  CustomLog /var/log/apache2/access_novo-sitio.log common
  ErrorLog /var/log/apache2/error_novo-sitio.log

O seguinte paso que fixen foi solicitar o certificado para o novo sitio, para elo:

# acmetool want www.novo-sitio.com

Logo comprobei o estado dos certificados no equipo:

# acmetool status

Debería aparece o anterior dominio do aloxado no servidor máis o novo sitio que acabo de dar de engadir.

De seguido comprobei a configuración do Apache coa orde:

# apache2ctl configtest

Debería aparecer como resultado «Syntax Ok»

Se todo está ben, recárgase o Apache:

# service apache2 reload

Solicitude de desbloqueo do anel de chaves no XFCE

Resulta que tras identificarme no Debian 9 Stretch con XFCE co meu usuario e contrasinal na sesión XFCE, ó acceder a determinados servizos do sistema operativo, este solicítame desbloquear o anel de chaves (keiring). O desbloqueo do anel de chaves debería ser automático ó identificarme na sesión. Isto fallar porque hai unha eiva tal como indican aquí superuser.com e aquí launchpad.net

A solución foi doada, tal como se indica nas páxinas de arriba modifiquei todos os ficheiros /etc/xdg/autostart/gnome-keyring-*.desktop engadindo XFCe na liña "OnlyShowIn". No meu caso quedou así:

OnlyShowIn=GNOME;Unity;MATE;XFCE;

Reparar tema Adwaita do XFCE 4.12 (Debian 9 Stretch)

Resulta que nas caixas de texto ó querer situar o cursor entre dous determinados caracteres, a posición do cursor sitúase desprazada un carácter á dereita.

Para solucionar isto modifiquei o ficheiro do tema /usr/share/themes/Adwaita/gtk-2.0/main.rc na posición 46:

GtkEntry::inner-border = {7, 7, 4, 5}

por

GtkEntry::inner-border = {0, 0, 4, 5}

Os valores fan referencia ós bordos entre o texto {esquerda, dereita, arriba, abaixo}, o problema é que o valor do bordo á esquerda fai que o clic non coincida coa posición á que o cursor se sitúa, poñendo este tanto á dereita respecto do clic tanto como valor teña de bordo.

Amosando 1 a 10 de 343